Jels Voldsted er ejet og drevet af Troldkærskolen. Caféen og de øvrige bygninger danner ramme for et arbejds- og uddannelsessted for en gruppe elever i særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Eleverne har deres daglige gang på Voldstedet, hvor de varetager arrbejdsopgaver i caféen, til selskaber og øvrige arrangementer. I gennem arbejdet opøver eleverne faglige, personlige og sociale kompetencer.

Historie

Egentlig historiske kendsgerninger om Jels Voldsted er ret sparsomme. Det anses dog for sandsynlig, at det har været et Jarlesæde af anseelig dimension. Nogle antyder at man ikke kan udelukke eksistensen af en vikingeborg.

Hærvejen har haft spor lige ved sydenden af Jels Nedersø, så borgen kunne have haft en god strategisk beliggenhed, idet man herfra kunne kontrollere færdslen på ruten gennem Faris skoven. Borgen er antagelig ødelagt ved brand i 1400 tallet.

Tidligere fandtes både over- og underjordiske ruiner af bygningsværk. Læssevis af munkesten siges at være brugt til opførelse af omegnens gårde og huse.

I dag ses en halvkredsformet vold, som formentlig har været forsvarsværk mod landsiden. Ved søbredden findes rester af kraftige pæle, som antages at være forsvarsværk mod søsiden.

Jels Voldsted blev bygget i 1920, og er gennem tiden ombygget og tilbygget. Jels Voldsted var en årrække efter 1920 og igen efter 1945 rammen om store folkelige møder.

Jels Voldsted blev overtaget af statsskovvæsnet i 1990.

Der findes meget mere om Jels Voldsted på Haderslev museum.

 

OMBYGNING og RENOVERING

I perioden fra december 2022 til april 2023 har vi ombygget og renoveret:

  • Grovkøkken/opvask og tjenergang inkl. personaletoilet/ rengøringsrum/ depot samt personalerum.
  • Tre toiletter samt et handicaptoilet til stedets gæster i forbindelse med cafébesøg og arrangementer.

Projektet er støttet med midler fra hhv. Den A. P. Møllerske Støttefond samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

I forbindelse med ombygningen er der udarbejdet en rapport af rådgivningsfirmaet Carlberg. Rapporten omhandler projektets mål og virkemidler samt ombygningens betydning for blandt andet læring og trivsel.

Link til rapport fra Carlberg

 

Fra kaos til flow og fordybelse

Tilblivelsen af et nyt køkken på Jels Voldsted

I 2021 startede ombygningen af et ældre og ikke tidssvarende køkken på Troldkærs restauration Jels Voldsted. Ambitionen var at skabe et funktionelt og moderne pædagogisk køkken som ramme for uddannelse af vores elever. I 2023 blev projektet fuldendt og ombygningen, indretningen og mange af de anvendte virkemidler og designs har gjort en stor forskel for elevernes trivsel, gæsternes oplevelse af stedet og ikke mindst i det daglige arbejde med at styrke og afklare elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Jels Voldsted blev bygget i 1920, hvilket betyder, at de fysiske rammer og i særdeleshed køkkenet ikke var designet til at være et læringsrum for elever i STU. I 2021 fik Troldkær støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til en ombygning af køkkenet og i 2022 yderligere støtte fra LAG-ordningen. Dette førte til en spændende og lærerig proces sammen med rådgivningsfirmaet Carlberg, hvor skolens personale og elever var med til at undersøge, udvikle og opføre de nye fysiske rammer.

Kaos

”Det gamle køkken var overhovedet ikke godt, det var helt kaos. Det er blevet bedre og bedre for os.” (elev)

Inden ombygningen var køkkenet meget kompakt og indrettet med mange arbejdsstationer oven i hinanden, der betød, at elever ofte blev forstyrret i det de var i gang med. Det var generelt svært at skabe sig et overblik. Køkkenet var præget af megen gennemgangstrafik og snævre passager skabte flaskehalse. Opvasken blev af eleverne beskrevet som det sted, de mindst kunne lide at være på grund af larm, damp, et meget skarpt kunstigt lys og et dårligt underlag.

Alt i alt skabte det gamle køkken ikke de ideelle betingelser for god trivsel, motivation og læring. Udfordringerne blev indledningsvis undersøgt, tydeliggjort og kortlagt. Herefter blev forskellige tiltag testet i dagligdagen for afslutningsvis at kunne indgå i udviklingen af et nyt køkken med fokus på:

  • At reducere forstyrrelser
  • At reducere visuel og auditiv støj
  • At skabe bedre overblik og struktur
  • At gøre arbejdsgange mere tydelige og forståelige

 

Flow og fordybelse

Efter en kraftpræstation af personale og elever stod det nye køkken færdigt i maj 2023. Køkkenet indeholder en række forbedringer og tiltag der i høj grad har haft positive effekter.

En indretning med opdelte og afgrænsede arbejdsstationer har gjort køkkenet mere overskueligt og eleverne har i dag nemmere ved at arbejde selvstændigt, fordi de ikke hele tiden bliver forstyrret. Både elever og medarbejdere oplever, at der er mere ro i køkkenet og at det er blevet nemmere for eleverne at koncentrere sig og fordybe sig i det arbejde de er i gang med. (1)

Med piktogrammer og farvekodning af de forskellige arbejdsstationer, så f.eks. bordkant, skraldespande, knive og skærebrædder har arbejdsstationens farve, er opdelingen blevet mere overskuelig. Visuelle guides fungerer som huskeredskaber, der hjælper til blandt andet at gøre oprydningen mere intuitiv. (3)

En ny bar i caféen med indbygget køleskab til drikkevarer minimerer tjenernes trafik i køkkenet, og en simplificering af ruter ved strategisk placering af møbler, redskaber og ingredienser i nærheden af, hvor de skal bruges, har skabt et betydelig bedre flow. (14)(2)

Den nybyggede opvaskeafdeling med højt til loftet og naturligt lys er blevet et sted, hvor det er rart at være.(7)

”At have højt til loftet, det gør virkeligt meget. Jeg kan faktisk lide at være derude. Det er så åbent og lyst”. (elev)

Indeklimaet er i hele køkkenzonen blevet forbedret med loftsbeklædning med gode akustiske egenskaber. Ovenlysvinduer sikrer naturligt dagslys mens et særligt døgnrytmelys imødekommer særligt sensitive elever.

 

Et mere pædagogisk køkken

Ombygningen af køkkenet har skabt et mere overskueligt undervisningsmiljø med mere intuitive arbejdsgange. Opdelte arbejdsstationer og visuelle guides har skabt velafgrænsede arbejdspladser med forskellige kvaliteter og grader af afskærmning, som giver bedre mulighed for at tilrettelægge en undervisning med afsæt i elevernes individuelle behov og arbejdstempo og sikre en god opstart og progression for den enkelte.

Det forbedrede overblik og de forbedrede muligheder for at arbejde sammen med eleverne, samt dét at køkkenets fysiske rammer ikke på samme måde forstyrrer og stresser eleverne, har givet bedre betingelser for at klarlægge den enkelte elevs behov og skånebehov. Dette har desuden bidraget til at lave en mere præcis og retvisende afklaring af blandt andet elevens arbejdsevne, koncentration og udholdenhed.

Medarbejdere og elever på Jels Voldsted oplever på daglig basis at rammerne fungerer særdeles godt, og ambitionen om at skabe et funktionelt og moderne pædagogisk køkken er lykkedes. Dog har vi fået øje på, at der med enkle virkemidler til stadighed kan tilpasses, forfines og udvikles…